Physiotherapeuten

Peggy Füger

Physiotherapeutin

seit 1982

 Zusatzqualifikation
- Manuelle Therapie
- Sportphysiotherapie
- Osteopathie
- Osteopathie für Säuglinge 
- Cranio-Sacrale Therapie
- Brügger Therapie
- Gyrotonic® Level 1 Foundation Teacher